Kontakt

 

Strona biblioteki na facebooku


Gminna Biblioteka Publiczna

w Jemielnicy

ul.Szkolna 2a

47-133 Jemielnica

Tel.: 77 4632038

Mail: gbpjemielnica@o2.pl


 

 


GODZINY WYPOŻYCZEŃ :


 Poniedziałek


9.00 - 19.00

 Wtorek


9.00 - 19.00

 Środa


8.00 - 16.00

 Czwartek


9.00 - 19.00

 Piątek


9.00 - 19.00

 Sobota


9.00 - 15.00

W te soboty jesteśmy otwarci:

Styczeń: 13, 20

Luty: 3, 17, 24

Marzec: 2, 9

Kwiecień: 6, 13

Maj: 11, 25

Czerwiec: 8, 15

Lipiec: 6, 13

Sierpień: 3, 24

Wrzesień: 7, 14, 21

Październik: 5, 12

Listopad: 9, 16

Grudzień: 7, 14  

3, 1 

 

Filia Biblioteczna w Piotrówce

ul. Kościuszki 103

47-133 Jemielnica

tel. 77 463 22 51

 

  


GODZINY WYPOŻYCZEŃ:


 Poniedziałek


 8.00 - 15.00

 Wtorek


 11.00 - 18.00

 Środa


 8.00 - 15.00

 Czwartek


 8.00 - 15.00

 Piątek


 11.00 - 18.00


                       

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy i na stronie bip gminnej biblioteki publicznej w Jemielnicy.

Data publikacji  na stronie internetowej: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: elementem niezachowujących standardów dostępności jest katalog biblioteczny, stanowiący jeden z modułów oprogramowania SOWA. Biblioteka nie ma wpływu na to czy i kiedy producent oprogramowania dostosuje je do obowiązujących standardów dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor – mgr  Lidia Radecka, gbpjemielnica@02.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4632038. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na 

przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości książek bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy, ul. Szkolna 2 a, 47-133 Budynek Szkoły Podstawowej z wejściem od strony pierwszego budynku szkoły(Szkolna 2) nie jest wyposażony w pochylnię dla niepełnosprawnych. Wejście   po 2  niskich schodkach nieco utrudnia osobom niepełnosprawnym możliwość skorzystania z biblioteki. Wszystkie działy biblioteki usytuowane na parterze. W lokalu istnieje duża możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych, gdyż nie ma progów. Nie ma w naszej bibliotece możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.  Za  budynkiem (wjazd od strony ul Strzeleckiej) jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  2. Filia w Piotrówce. ul. Kościuszki 103. Lokal usytuowany na parterze, wejście wyposażone w pochylnię dla niepełnosprawnych. W lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

W żadnej z bibliotek nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób    z niepełnosprawnościami ruchowymi.