Rodo

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy.

W związku zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informuję, że ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy, ul. Szkolna 2a, 47-133 Jemielnica

Możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: gbpjemielnica@o2.pl lub telefonując pod numer: 77 463 20 38. W najbliższej przyszłości będziecie mogli również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem inspektora ochrony danych (iod), który zostanie powołany w terminie do 31 lipca 2018 r.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U . Nr 85,poz 539 - z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz.U. z 1997 r.Nr 110, poz. 721 - z późniejszymi zmianami, z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. poz. 1105 w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, Art 249 ust. 2 Ustawy z dia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Biblioteki.

 

 

Odbiorca danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.)

 

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jemielnicy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi działalności bibliotek.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  2. żądania ich sprostowania;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego właściwy adres.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Jemielnica.

 

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jemielnicy, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie za pomocą odrębnych klauzul informacyjnych.

Dyrektor Gminnej Biblioteki publicznej w Jemielnicy

Lidia Radecka

 

 

Materiały do pobrania:

PLAN ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY