Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy
Strona główna

 

 

 

 Strona biblioteki na facebooku


 

UWAGA  CZYTELNICY!

 

 W dn. 1.12. br. (czwartek) ze względu na urlop dyrektorki, zmianie ulegają godziny wypożyczeń  w bibliotece gminnej:

 

 

12.00 - 19.00

 

Za zmianę przepraszamy!


Nagrody z Misiowego konkursu już czekają🙂. Twórcy wyróżnionych prac również otrzymają niespodziankę🎁. Te piękne książki pt. "Zabawa z nauką" nasza biblioteka otrzymała od Urzędu Gminy Jemielnica. Wszystkich małych artystów serdecznie zapraszamy.Nasza biblioteka była pod wrażeniem pięknych prac i to w takiej ilości (ponad 50). Dlatego oprócz wyłonionych zwycięzców, postanowiliśmy wyróżnić i nagrodzić drobnym upominkiem wszystkich uczestników. Poniżej zwycięskie prace. Odbiór upominków i nagród głównych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jemielnicy i Filii Bibliotecznej w Piotrówce od 29 listopada (wtorek) do 9 grudnia (piątek) w godzinach pracy biblioteki.     

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu literacko-plastycznego

„Misiowy konkurs”

 

1.ORGANIZATOR

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy

 2. CEL

Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni

wśród najmłodszych użytkowników biblioteki

 3.WARUNKI KONKURSU/ UCZESTNICTWO

 • Konkurs skierowany jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

-  dzieci przedszkolnych 3-6 lat z gminy Jemielnica

-  dzieci klas I-III szkoły podstawowej z gminy Jemielnica

 • Zadaniem uczestników jest stworzenie ilustracji do wybranego przez siebie tekstu literatury dziecięcej, której bohaterem jest miś.
 • Praca plastyczna może być wykonana w formie płaskiej : rysunek, malarstwo, grafika, wydzieranka lub kolaż w formacie A4 lub A5, w formie płaskiej.
 • Praca powinna być opisana na odwrocie drukowanym pismem. Wymagane dane:

- imię, nazwisko autora pracy,

- wiek uczestnika,

- tytuł, autor utworu wybranego do zilustrowania,

- telefon kontaktowy do rodziców lub prawnych opiekunów.

 • Do pracy należy dołączyć oświadczenie ( do wydruku, lub odbioru w GBP w Jemielnicy lub fili w Piotrówce)
 • Organizator zastrzega, że z chwilą przekazania pracy biorącej udział w konkursie, jej wykonawca zrzeka się prawa do niej i przechodzi ona na własność GBP w Jemielnicy.
 • Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora do celów konkursu komisję konkursową pod kątem pomysłowości oraz samodzielności wykonania.
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. TERMIN

 • Konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 20 października 2021 r. do  21 listopada 2022 r.
  • Prace należy złożyć osobiście lub przesłać najpóźniej do 21 listopada 2021 r. na adres:
   GBP w Jemielnicy, ul.Szkolna 2a, 47-133 Jemielnica   lub 
   Filia Biblioteczna w Piotrówce
   ul. Kościuszki 10347-133 Jemielnica
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25.11.2022 r.
  • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

5. NAGRODA

 • Organizator konkursu przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

6. UWAGI KOŃCOWE

 • Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora konkursu lub pod nr. tel. 77 4632038, 77 4632251

 

 

 

Karta zgłoszeniowa konkursu literacko-plastycznego

”Misiowy konkurs”

 

1

Imię i nazwisko

 

2

Wiek uczestnika

 

3

Tytuł książki oraz imię i nazwisko autora

 

4

Kontakt telefoniczny

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (moich oraz mojego dziecka), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla realizacji konkursu wakacyjnego "Na bezludna wyspę zabiorę książkę ..." Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy.

 

…………………………………………

                                                Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

      Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów promocyjnych w ramach konkursu wakacyjnego "Na bezludna wyspę zabiorę książkę ..." zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2021, poz. 1062). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzeń związanych z konkursem mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy, portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością GBP w Jemielnicy. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania  wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka  na potrzeby konkursu.

 

………........................................................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego


Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy otrzymała wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zakup nowości czytelniczych dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 Nasza biblioteka otrzymała, aż 20 tysięcy złotych dofinansowania na nowości wydawnicze. Zakupione książki już czekają na naszych czytelników zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jemielnicy, jak i Filii Bibliotecznej w Piotrówce. Serdecznie zapraszamy.

 

  

 WRZEŚNIOWE SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 

 

 

 

Akcja wciąż trwa. Wszystkie przedszkolaki zapraszamy do naszej biblioteki po wyprawki czytelnicze.